วันจันทร์ที่ 15 มิถุนายน พ.ศ. 2552

ความคาดหวังรายวิชา

1. ระบุความสำคัญของเทคโนโลยีสารสนเทศได้
2. ใช้เครื่องมือที่ใช้ในการสืบค้นข้อมูลเทคโนโลยีสารสนเทศได้
3. รู้จักวิธีการสืบค้นข้อมูลเทคโนโลยีสารสนเทศ
4. มีทักษะการวิเคราะห์เนื้อหา
5. รู้จักวิธีการเลือกสรรค์ข้อมูลได้อย่างถูต้อง
6. รู้จักวิธีการประเมินข้อมูล
7. ปฏบัติการสืบค้นข้อมูลตามประเด็นสาระที่สนใจได้อย่างมีคณภาพ

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น