วันจันทร์ที่ 20 กรกฎาคม พ.ศ. 2552

สัปดาห์ที่ 7

เรื่อง สุขภาพจิตดีและการทำให้สุขภาพจิตดี

วันศุกร์ที่ 10 กรกฎาคม พ.ศ. 2552

วันอาทิตย์ที่ 21 มิถุนายน พ.ศ. 2552

สัปดาห์ที่ 4 แนวทาง 9 คำพ่อสอนกับการเรียนศึกษาศาสตร์

การกระทำสิ่งใดก็เเล้วเเต่ให้เอาชนะใจตนเอง เพราะเป็นการบังคับและข่มใจตนเองไม่ให้กระทำในสิ่งที่ๆไม่ดี การเรียนวิชาชีพครูก็เช่นเดียวกัน ต้องชนะใจตนเองเพื่อให้เป็นแบบอย่างที่ดีแก่ลูกศิษย์

วันจันทร์ที่ 15 มิถุนายน พ.ศ. 2552

บันทึกประจำวัน

15-06-09

06:30 ตื่นอน
07:30 เดินทางไปมหาวิทยาลัย
07:45 รับประทานอาหารเช้า
08:00 เข้าเรียนวิชาศิลปะสำหรับครู
10:00 เข้าเรียนวิชาเทคโนโลยีการศึกษา
12:00 รับประทานอาหารเที่ยง
13:00 เข้าเรียนวิชาวาทวิทยา
15:00 เลิกเรียนและเดินทางกลับที่พัก

ความคาดหวังรายวิชา

1. ระบุความสำคัญของเทคโนโลยีสารสนเทศได้
2. ใช้เครื่องมือที่ใช้ในการสืบค้นข้อมูลเทคโนโลยีสารสนเทศได้
3. รู้จักวิธีการสืบค้นข้อมูลเทคโนโลยีสารสนเทศ
4. มีทักษะการวิเคราะห์เนื้อหา
5. รู้จักวิธีการเลือกสรรค์ข้อมูลได้อย่างถูต้อง
6. รู้จักวิธีการประเมินข้อมูล
7. ปฏบัติการสืบค้นข้อมูลตามประเด็นสาระที่สนใจได้อย่างมีคณภาพ

ประวัติส่วนตัว

ชื่อ-สกุล นางสาวสุวรัส ทรงศรี
ชื่อเล่น น้ำตาล
การศึกษา
- จบชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖ จากโรงเรียนเซนต์เมรี่ จ.อุดรธานี
- กำลังศึกษาชั้นอุดมศึกษาปีที่ ๑ ที่มหาวิทยาลัยบูรพา คณะศึกษาศาสตร์เอกการสอน ภาษาอังกฤษ
รหัสประจำตัวนิสิต 52040477
อายุ 18
วันเกิด 18 กันยายน
เชื้อชาติ ไทย
สัญชาติ ไทย
ศาสนา พุทธ
ภูมิลำเนา อุดรธานี / ไทย

สีที่ชอบ สีเหลือง
e-mail adress
junsu_yeasong@hotmail.com